Kite

kite flying over the Tai Po waterfront park

All Media

kite flying over the Tai Po waterfront park